„БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“ В ПОДКРЕПА НА СПАСЕНИЯ ДЕТСКИ ЖИВОТ

„БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“ В ПОДКРЕПА НА СПАСЕНИЯ ДЕТСКИ ЖИВОТ

„БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“: Всеки може да помогне с SMS на 1117
ЦЕЛИ НА „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА” 2017/2018 „В ПОДКРЕПА НА СПАСЕНИЯ ДЕТСКИ ЖИВОТ”

Българската Коледа“ има амбицията да помогне за подобряване на възможностите за продължително лечение и рехабилитация на деца, засегнати от хронични заболявания и увреждания, като осигури медицинска апаратура за специализирани болници за рехабилитация – СБРДЦП „Св. София”, СБР-НК ЕАД – филиали Банкя и Момин проход, СБР-Котел, центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в съществуващите в момента ДМСГД в Бургас, Варна и Стара Загора, ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“- гр.Трявна.

„Българската Коледа“ ще подпомогне и университетските болници в страната, където се насочват за консултации и лечение трудните в диагностично и лечебно отношение деца. В тези лечебни заведения с участието на висококвалифицирани медицински специалисти и високотехнологично оборудване има възможности за комплексно медицинско интердисциплинарно обслужване на децата с тежки хронични заболявания и увреждания.

С оглед равномерно разпределение на ресурсите на територията на страната, при отчитане на съществуващите възможности и натовареност на лечебните заведения, ще бъдат подкрепени: УМБАЛСМ „Пирогов“, СБАЛДБ ”Проф. Ив. Митев”– гр. София, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД гр. Пловдив, УМБАЛ „Света Марина“ – гр. Варна, МБАЛ „НКБ” и др.

При недоносените деца с ниско и екстремно ниско тегло съществува риск при лечението и отглеждането на късни усложнения свързани с екстремната незрялост- ретинопатия на недоносеното дете с опасност за загуба на зрение, хронична белодробна болест с трайни дихателни проблеми или детска церебрална парализа.

Все по-често се налага екстремно недоносени деца с бронхопулмоналната дисплазия да бъдат изписвани в дома с необходимост от кислородолечение, което се финансира изцяло от родителите. “Българската Коледа“ ще подпомогне Клиники по неонатология с оборудване, което да бъде предоставяно за временно ползване при необходимост от деца с бронхопулмонална дисплазия, с което значително ще се намали тяхната хоспитализация.

Единственият детски център за диализа е в Клиниката по нефрология и диализа към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, а над 90% от децата с нефротичен синдром в България се лекуват и следят в същата клиника.

Пациентите на клиниката се нуждаят от апарат за измерване на сухото тегло. Той служи за прецизиране на лечението при две групи болни деца: тези с бъбречна недостатъчност и такива с нефротичен синдром. Апаратът ще помогне за правилно предписване на количеството течности, които се извличат от организма по време на диализната сесия, за да не настъпят неблагоприятни странични ефекти. С апарата се преценява степента на отводняване при деца с нефротичен синдром, които са с генерализирани отоци, за да не се увреди бъбречната функция и да не настъпи или да се задълбочи съществуващата артериална хипертония.

Децата с резистентен на всички други видове лечение нефротичен синдром имат затруднен достъп до биологична терапия със CellCept, която не се покрива от здравната каса у нас. Тази медикаментозна терапия ще им даде шанс за лечение при практически изчерпани други възможности и ще отдалечи настъпването на бъбречна недостатъчност. „Българската Коледа” ще продължи започналото миналата година финансиране на лечението със CellCept при деца с нефротичен синдром.

За определяне на състоянието на деца с увреждания на бъбреците, на деца с хронична бъбречна недостатъчност, деца с медикаментозни увреждания на бъбреците, както и с безвкусен диабет се използва осмометър, какъвто липсва в Клиниката по нефрология и отделението по ендокринология. „Българската Коледа” ще подмогне Клиниката с това оборудване.

В Отделението по детска урология към УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” се лекуват деца на възраст 0-18 години с вродени малформации на пикочополовата система и техните усложнения, туморни заболявания на бъбреците, пикочния мехур и тестисите, бъбречно – камена болест, както и травматични състояния на същите.

Предизвикателствата към екипа на отделението са много – необходимо е внедряване в практиката на приетите за “златен стандарт” методи, които изискват съвремена апаратура. С помощта на “Българска Коледа” специалистите се надяват да въведат в ежедневната си практика миниинвазивната лапароскопска хирургия за щадящо коригиране на голяма част от вродените малформации на бъбреците, уретерите и мехура, както и за лечение на туморните заболявания.

Предимсвата на миниинвазивната хирургия са известни – по-прецизна хирургична интервенция, минимална хирургична травма и следоперативен болкови синдром, минимална кървозагуба, ограничаване на следоперативни сраствания, както и намаляване на болничния престой.

Отделението по изгаряния и пластична хирургия за деца на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ е единственото специализирано в страната за диагностика, активно лечение и последваща рехабилитация на деца до 18 годишна възраст.

При над 90% от пострадалите деца, най-вече тези с обширни изгаряния и засягане на функционалните зони – лице, шия, ръце, ходила, ставни повърхности се провежда задължителна рехабилитация за овладяване на последствията. Посттравматичният стрес при децата често налага използването на анестезия дори след оздравяване на раните и липса на болка. С цел намаляване броя на анестезиите при деца, Клиниката се нуждае от специално разработена система за отвличане вниманието на детето, което доказано намалява стреса от предстоящата манипулация.

Напредъкът на детската кардиология и кардиохирургия прави възможно спасяването на все повече деца с вродени сърдечни малформации.

Независимо от успехите, много малка чест от пациентите след коригираща сърдечна операция са „напълно здрави“. Работата на сърцето в неблагоприятни условия преди операцията, както и частичното коригиране на сложните ВСМ, предразполагат към развитие на късни усложнения- сърдечна недостатъчност и нарушения в ритъма и проводимостта. Те значително ограничават физическия капацитет и влошават качеството на живот на децата.

У нас липсва отделение/санаториум за рехабилитация и долекуване на сърдечно болни деца. Не се реимбурсират специални генетични изследвания, както и лечението със скъпоструващи медикаменти при деца с общокамерна физиология. Липсва апаратура за оценка на кардиопулмонарния резерв при деца. Самото изследване не се реимбурсира от НЗОК.

За подобряване обгрижването на децата с хронични сърдечно съдови заболявания, детските кардиологични отделения на университетските клиники в страната имат нужда от: 1. апаратура за кардиопулмонален тест с натоварване, която ще даде възможност за съвременна и адекватна оценка на функционалния резерв на сърдечно-съдовата и дихателна система на децата и израсналите с вродена сърдечна малформация (оперирани и неоперирани), в това число и на теза със сложни, комплексни ВСМ; 2. апаратура за оценка на ритъмно-проводни нарушения (Холтер ЕКГ).

Съществуващите центрове за рехабилитация на деца в страната се нуждаят от дооборудване с високо-технологична апартура, даваща възможност да бъдат подобрени шансовете за двигателно и когнитивно развитие и възстановяване за пълноценен активен живот на нуждаещите се от рехабилитация децата.

Осигуряването на комплексна рехабилитация с използване на съвременни технологии /роботизирани системи, виртуална реалност, сензорни системи/ би подобрило значително очакваните функционални резултати.

За да бъде надградено съзаденото и осигурена високоспециализирана и високотехнологична рехабилитация Клиниката се нуждае от роботизирано устройство за рехабилитация на горен крайник. То ще даде възможност за прилагане на нови стратегии за подобряване, поддържане и възстановяване на ръката чрез подобряване на обема на движение в трите равнини и повлияване на мускулния дисбаланс, трениране на фини движения и когнитивна стимулация. Тази роботизирана система позволява и проследяване на постигнатото и адаптация на най-добрия рехабилитационен поход.

Клиниката се нуждае и от модерна система за виртуална реалност за и подпомагане на децата да постигнат възможния функционален капацитет и независимост в ежедневието си.

Въвеждането на високо-технологична апаратура би подобрило постигането на по-добри функционални резултати и социализация на децата със заболявания и увреждания.

Детската церебрална парализа и другите детски неврологични заболявания водещи до двигателен дефицит се нуждаят от продължително лечение и рехабилитация.

В СБРДЦП „Св. София“, гр. София, има изграден „Център за високо-технологична рехабилитация на ДЦП“, който има нужда да бъде дооборудван с робот за обучение в реално ходене по равни и неравни повърхности. Апаратът ще предостави допълнителни възможности за овладяване и оптимизиране баланса на тялото и самостоятелното ходене, включително и преодоляването на препятствия при ходене, което ще доведе до по-лесното и адекватно социализиране на засегнатите деца.

Специализирана болница за рехабилитация – Котел е основана през 1954 г. и до днес продължава да изправя на крака стотици деца годишно.

Лечението и изграждането на двигателни навици при деца с неврологични заболявания е бавен и много тежък процес. Напредъкът при тях се постига с постоянство и упорита рехабилитационна и физиотерапевтична работа.

СБР – Котел се нуждае от апарат робот за асистирана поведенчески-базирана тренировка за ръка; безжичен високотехнологичен апарат за еректростимулация, електротерапия и диагностика от най-ново поколение; терапевтичен сет стартер кит.

Посоченото оборудване ще даде възможност за по-бързо и по-ефективно справяне с множеството увреждания на децата.
Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс, филиал Банкя и филиал Момин проход са специализирани заведения за болнична помощ осъществяващи физикална терапия и рехабилитация при деца с родова травма на централна и периферната нервна система, детска церебрална парализа, първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия и други неврологични заболявания.

Лечебните заведения се нуждаят от апарат за локомоторна терапия и артромот, комбиниран с електростимулация, който ще подобри рехабилитацията и социализацията на болните деца.

Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация (ДСБПЛРББ) „Царица Йоанна“ ЕООД е единствената болница в страната за продължително лечение и рехабилитация на деца, засегнати от хронични, протрахирани и многократно рецидивиращи белодробни заболявания като бронхиална астма, хронични и остри и рецидивиращи бронхити, муковисцидоза, туберкулоза и др.. В болницата се лекуват също и деца с вродени аномалии и ДЦП с придружаващи белодробни заболявания.

Лечебното заведение се нуждае от Автоматичен биохимичен анализатор, Ламинарен бокс и Физиотерапевтична апаратура, с което ще бъде постигнато подобрение на диагностиката, проследяването и рефабилитацията на заболялите деца.

Домовете за медико-социални грижи за деца в Стара Загора, Бургас и Варна са лечебни заведения за деца с висок медицински и медико-социален риск. Основната дейност е свързана с долекуване, продължително лечение, рехабилитация на недоносени новородени, деца с увреждания и хронични заболявания.

За диагностика и проследяване на недоносени и новородени деца, и деца с увреждания и хронични заболявания ДМСГД в Стара Загора се нуждае от стационарен цифров ехограф с високо качество на ехографския образ и специфични работни режими, автоматичен биохимичен анализатор, както и транспортен инкубатор за новородени деца, необходим при осъществяване на съвместна дейност и комуникации с неонатологични, педиатрични и други клинични звена от цялата страна, и отговарящ на съвременните изисквания за медицински транспорт.

За да осъществява комплексна рехабилитацияна деца с нарушения в моториката от различен характер, ДМСГД в гр. Варна има нужда от апарат за локомоторна терапия, както и виртуална реалити система за рехабилитация на деца с невромоторни нрушения.

Подпомагайки деца, детски клиники и центрове за продължително лечение и рехабилитация, „Българската Коледа” има амбицията да допринесе за по-ефективна грижа за спасения детски живот, подобряване на лечебните и рехабилитационни възможности при засегнатите от заболявания или увреждания деца, както и повишаване на тяхната интеграция и социализация.

Екипът на Zdrave.xyz направи своето дарение! Направете го и Вие!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *